મન

સાથે રહેવા માટે ઘર નહિ મન મોટું હોવું જોઈએ .

Leave a Reply