મન

મન  હોય તો માળવે જવાય .

Leave a comment

%d bloggers like this: