મહેલ

મહેલ મોટા ને મન જેના સાંકડા રે , કોઈ જાશો ના એવા ને આંગણે રે

અંદર મેલા ને બહાર ઉજળા રે , નામ મોટા ને કાળા જેના કામ  રે …કોઈ જાશો

જમ જેવા મહેમાન જેને લાગતા રે , જેની વાણી માં નહી આદરમાન  રે ….કોઈ જાશો

અમે ડાહ્યા ને બીજા મૂરખા રે ,હોય અંતર માં એવા અભિમાન રે ……કોઈ જાશો

હોય લક્ષ્મી નો મદ જેની આંખ માં રે , જેની વાણી માં હોય તિરસ્કાર રે  ……કોઈ જાશો

સ્વાર્થ સુધી ની જેની પ્રીતડી રે , સરે સ્વાર્થ અને કાઢે ઘર બહાર રે …..કોઈ જાશો

કદી સારા કર્મો ન થાય જે હાથ થી રે , જેની તિજોરી માં ગરીબો ની હાય રે ..કોઈ જાશો

ગુણી જનો નો સંગ જેને ના ગમે રે ,દુર્જન ના સંગે ખુશ થાય રે …કોઈ જાશો ના

 

Leave a Reply