માતૃભાષા

માતા થી બાળક ને અલગ ન કરી દેવાય એમ અભણ માણસ પણ સમજે છે ,પરંતુ માતૃભાષા થી બાળક ને દુર ન કરી દેવાય એમ  ભણેલાઓ  પણ સમજતા નથી .

Leave a Reply