માતૃભાષા

માતા થી બાળક ને અલગ ન કરી દેવાય એમ અભણ માણસ પણ સમજે છે ,પરંતુ માતૃભાષા થી બાળક ને દુર ન કરી દેવાય એમ  ભણેલાઓ  પણ સમજતા નથી .

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: