માનવ

માનવ છું માનવ બની ને રહું તો સારું ,

નથી પૂજાવું મારેબેસી  ઉંચા આસન  ઉપર,

નથી પીડવું કોઈને બની દાનવ ,

સેવા અને દાન ના ઢંઢેરા નથી પીટવા ,

કોઈ ની ભુખ પ્યાસ બુઝાવું તો ય સારું ,

નથી માન મોભા ની   ખેવના ,

કોઈ ને સુખ દુઃખ માં સાથ આપું તો ય ઘણું ,

ના કરું કે સહું  અપમાન કોઈ ના ,

સ્વમાન ભેર જીવી શકું તો ય સારું .

માનવ છું માનવ થઇ ને જીવું તો સારું .

માયા રાયચુરા .

Leave a Reply