માન

માન પામે એ નહી પણ માન પચાવે એ મહાન કહેવાય .

Leave a Reply