માન

માન બધાને આપો પણ મન એકને જ આપો .

Leave a Reply