મિત્રો

સારા સમય માં મિત્રો  આપણ ને ઓળખે છે અને નબળા સમય માં આપણે મિત્રો ને ઓળખતા  થઈએ છીએ .

Leave a Reply