મૈત્રી

સાચી મૈત્રી સુખનો ગુણાકાર અને દુઃખ નો ભાગાકાર કરે છે .

 

Leave a Reply