મૈ જાનું તું દુર હૈ

 

મૈ  જાનું તું  દુર  હૈ , તું હૈ રુદિયા માંય

બાહર   ખોજે ના  મીલે, ભીતર  હી મિલ જાય .

Leave a comment

%d bloggers like this: