યોગી ન બનો

યોગી ન બનો  તો  કાંઈ  પણ   ઉપયોગી   જરૂર બનો.

Leave a comment

%d bloggers like this: