યોગ

પરિસ્થિતિ દુઃખ ની હોય કે સુખ ની , ગમતી હોય કે અણગમતી ,હાર્યા કે થાક્યા વીના પ્રાપ્ત પરિસ્થિતિ ને હ્ર્દય થી સ્વીકારી નિર્લેપ ભાવે જીવવું તેનું નામ યોગ .

Leave a Reply