રકતદાન

​મારા બે મીઠા બોલ બોલવાથી કોઈને શેર લોહી ચડે તો …

તે રક્તદાનથી વિશેષ છે…!!!

Leave a Reply