રાણી

ફૂલો ની રાણી છુ પણ મહેલ મા રહેતી નથી ,

ખીલું છુ અને સુવાસ પસરાવું ફક્ત રાતે ,

બોલો હું કોણ ?

જવાબ :- રાતરાણી

Leave a Reply