રૂપલે મઢી છે સારીરાત

ચાલો આજે એક સુંદર મઝા નુ ગુજરાતી ગીત જે લતાજી એ ગાયું છે તે સાંભળીએ .

Leave a Reply