રૂપ

રૂપ તમારું કાતિલ , હર અદા નિરાળી છે ,

આ સાદાઈ માં પણ સુંદરતા છલકાઈ છે ,

ચંચલ નયન , મધુર મુસ્કાન તમારી નીરખી ,

જિંદગી તમ પર વારી છે .

Leave a Reply