રોજ રાતે ગંઠોડા નો ચપટી પાવડર અને

રોજ રાતે ગંઠોડા નો ચપટી પાવડર અને ખાંડ  નાંખી ઉકાળેલું  દૂધ પીવાથી  ઊંઘ  સારી આવે છે અને અનિંદ્રાની  તકલીફ  દુર થાય છે .

Leave a comment

%d bloggers like this: