રોજ લસણ નો ઉપયોગ કરવાથી

રોજ લસણ નો ઉપયોગ કરવાથી  લોહી પાતળું રહે છે અને  વાયુ ના રોગો માં પણ રાહત  મળે છે .

Leave a comment

%d bloggers like this: