લક્ષ્મી

લક્ષ્મી આવે ત્યારે છાતી માં લાત મારે એટલે માણસ અક્કડ ચાલે અને જાય ત્યારે પીઠ પર લાત મારે એટલે માણસ ઝુકી જાય .

One Reply to “લક્ષ્મી”

Leave a Reply