લગ્ન ગીત

મોટા માંડવડા રોપાવો , ઝીણી છાજલીએ છવરાવો મારા રાજ .

માંડવડે માણેક થંભરોપાવો મારા રાજ .

બેન ના દાદા ને તેડાવો , બેન ના ભાઈ ને તેડાવો ,

માંડવડો મોતીડે શણગારો મારા રાજ .

હોંશે કુંવરી પરણાવો મારા રાજ .

બેન ની માતા ને તેડાવો ,તેડાવો મારા રાજ ,

હોંશે કુંવરી પરણાવો મારા રાજ ,

માણેક થંભ મોતીડે વધાવો  મારા રાજ .

બેન ના વીરા ને તેડાવો ,તેડાવો મારા રાજ ,

હરખે બેની ને પરણાવો મારા રાજ ,

માંડવડે સાજનિયા તેડાવો મારા રાજ.

બેન ની બેની ને તેડાવો , તેડાવો મારા રાજ ,

હરખે માંડવડો વધાવો મારા રાજ ,

હોંશે બેની ને પરણાવો મારા રાજ .

Leave a Reply