લગ્ન ગીત

ઢોલ ઢમક્યા ને વર વહુ ના હાથ મળ્યા ,

વાજા વાગ્યા ને વર વહુ ના હાથ મળ્યા ,

જેમ શીવ પાર્વતી ના હાથ મળ્યા ,તેમ વર કન્યા ના હાથ મળ્યા .

જેમ નદી ને સાગર મળ્યા , તેમ વર ને કન્યા ના હાથ મળ્યા .

જેમ દૂધ માં સાકાર જાય ભળી , તેમ વર કન્યા ની જોડી મળી .

જેમ ફૂલ માં હોય સુવાસ ઘણી , તેમ વર કન્યા ની શોભા ઘણી .

જેમ શોભે છે લહેરો સાગર માં ,તેમ શોભે છે વર કન્યા માહ્યરા માં .

જેમ શોભે છે સારસ બેલડી , તેમ શોભે છે વર વહુ ની જોડી .

જેમ બ્રહ્મા સાવિત્રી ની શોભે જોડી , તેમ અખંડ રહો તમ બેઉ ની જોડી .

 

One Reply to “લગ્ન ગીત”

Leave a Reply