લજામણી ના ફૂલ

અડશો ના ,અમે કોમળ ,કોમળ ,

ચુંટશો ના અમે કોમળ કોમળ ,

અડશો તો અમે બીડાઈ જાશું ,

ચુંટશો તો અમે કરમાઈ જાશું ,

કારણકે અમે તો લજામણી ના ફૂલ .

મારશો ના અમે કોમળ , કોમળ ,

વઢશો ના અમે કોમળ કોમળ ,

પીડશો તો  અમે રડી પડશું ,

કારણકે અમે તમ જીવન બાગ ના ફૂલ

માયા રાયચુરા .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: