લજામણી ના ફૂલ

અડશો ના ,અમે કોમળ ,કોમળ ,

ચુંટશો ના અમે કોમળ કોમળ ,

અડશો તો અમે બીડાઈ જાશું ,

ચુંટશો તો અમે કરમાઈ જાશું ,

કારણકે અમે તો લજામણી ના ફૂલ .

મારશો ના અમે કોમળ , કોમળ ,

વઢશો ના અમે કોમળ કોમળ ,

પીડશો તો  અમે રડી પડશું ,

કારણકે અમે તમ જીવન બાગ ના ફૂલ

માયા રાયચુરા .

Leave a Reply