લાંબા

લાંબા સાથે ટુંકો જાય , મરે નહી પણ માંદો થાય .

Leave a Reply