લીલો છોડ

હું નાજુક લીલો છોડ ,પાન પણ મારા નાના ,

મારા પાન ને સ્પર્શ કરો તો ,બિડાય જાય છાનામાના .

બોલો હું કોણ ?

જવાબ :- લજામણી

Leave a Reply