લૂ લાગવી

કાચી કેરી અને ડુંગળી નું કચુંબર ખાવા થી ગરમી માં લૂ  લાગતી નથી .

Leave a Reply