વડીલો

વડીલો ને વિનય થી , બાળકો ને હેત થી અને જુવાનો ને  સાથ આપી જીતી શકાય .

Leave a Reply