વાંક

કોઈ ને પોતાનો વાંસો અને વાંક દેખાતા નથી .

Leave a Reply