વાણી

પ્રેમાળ અને મધુર વાણી બોલવા માટે કાંઈ  ખર્ચ કરવો પડતો નથી .

Leave a Reply