વિશ્વાસ

હું ક્યાં કોઈ ની કદી આસ રાખું છું ,

એ ખુદા ! બસ તારામાં વિશ્વાસ રાખું છું .

One Reply to “વિશ્વાસ”

Leave a Reply