વીજળી

પડી પણ ભાંગી નહી ,કટકા થયા બે ચાર ,

પાંખ વિનાની ઉડી ગઈ , ચતુર કરો વીચાર .

જવાબ – વીજળી .

One Reply to “વીજળી”

Leave a Reply