વૃક્ષ ગમે તેટલું વિશાળ બને

વૃક્ષ ગમે તેટલું  વિશાળ  બને  કે  ઊંચું  વધે પણ તેનાં મૂળિયાં ધરતી  થી  જોડાયેલા જ રહે છે .

Leave a comment

%d bloggers like this: