શાયરી

તારી આંખો ની પ્યાસ બનવા  તૈયાર છું ,

તારા હ્રદય નો શ્વાસ  બનવા તૈયાર  છું ,

તું જો આવી ને  મને  સજીવન  કરે તો ,

હું રોજે રોજ લાશ બનવા  તૈયાર છું .

Leave a comment

%d bloggers like this: