શાયરી

કલમ  લઈ લખવા   બેઠો , શબ્દ બે ચાર ,

કાગળ રહ્યો કોરોકટ  ને  લોચનીયા  માં આંસુડા ની ધાર ,

કેમ કરી  ને મોકલવા હૈયા કેરાં હેત ,

હેત ની તો વરસે હેલી , કાગળ  તો  બે વેંત .

Leave a comment

%d bloggers like this: