શાયરી

દીકરો  મારો લાજવાબ ,

જાણે રણમાં ખીલ્યું ગુલાબ ,

રુઆબ જાણે મોટો નવાબ ,

દરેક પ્રશ્ન નો દે એ હાજર જવાબ .

One Reply to “શાયરી”

Leave a Reply