શિક્ષક

શિક્ષક બને જો જ્ઞાનરક્ષક ,તો કોઈ ને ના કરડે અજ્ઞાન રૂપી તક્ષક .

શિક્ષક વહાવે જ્ઞાન ની સરિતા , એ જ છે આજ ની સર્વોપરિતા .

શિક્ષક સીંચે સંસ્કાર શિશુ માં , વહાવે અક્ષર જ્ઞાન ની ધારા .

સાચો શિક્ષક ના લોભાય કદી પ્રલોભનો માં ,

એ તો  પંકાય  મહાન ગુરુજનો માં .

માયા રાયચુરા

Leave a Reply