શોધું છું

હું મારા સ્વયં ને શોધું છું  ,

મળી ગયો જે પાણી માં એ મારા રંગ ને શોધું છું ,

દવા બની ગયા જે દર્દો  એ દર્દો ને શોધું છું  ,

નારી છું ,નારી ના સ્વમાન અને ઓજસ ને શોધું છું .

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: