શ્રદ્ધા

શ્રદ્ધા હોય તો પછી શંકા ન કર ,

ગીતા માં કૃષ્ણ ના સહી સિક્કા ન કર !

તું જીવી ના શકીશ માણસ વગર ,

ફેફસાં છે તું નાક સાથે કિટ્ટા ન કર !

-દિનેશ પાંચાલ

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: