સંબંધ

નાની અમથી વાત માં સંબંધો છૂટી ગયા ,

સારું થયું ,તકલાદી હતા  એ એટલે જ તૂટી ગયા .

Leave a Reply