સંસારી

આ સંસારી ખેલ ના , સર્વે  ઉધામા મેલ ,

રેતી પીલે ના કદી ,ટીપું ટપકે તેલ .

Leave a Reply