સત્કાર્ય

કોઇપણ સત્કાર્ય કરવા માટે લોકો શું કહેશે ની ચિંતા ક્યારેય ન કરવી .

Leave a Reply