સારા માણસો

સારા માણસો શોધવા જઈશું તો થાકી જઈશું ,માણસો માં સારું જોવા જઈશું તો ફાવી જઈશું .

Leave a Reply