સીટી

એક ડોશીમાં વોટિંગ કરવા જઈ રહ્યા હતા . તે મતદાન કેન્દ્ર માં જવાનો રસ્તો શોધી રહ્યા હતા .એક સિક્યોરીટી પોલીસ ની નજર પડી એટલે તેણે સીટી વગાડી માજી ને રોકવા પ્રયત્ન કર્યો ,પણ માજી એ સાંભળ્યું નહી એટલે તે દોડી ને માજી ની પાસે ગયો અને કહ્યું, ‘માજી મેં  કેટલી સીટી  વગાડી તમે સાંભળી નહી ?ત્યારે માજી એ જવાબ આપ્યો , મારા રોયા , મારે આ ઉંમરે તારી સીટીઓ સાંભળવાની છે ?’

Leave a Reply