સીટી

એક ડોશીમાં વોટિંગ કરવા જઈ રહ્યા હતા . તે મતદાન કેન્દ્ર માં જવાનો રસ્તો શોધી રહ્યા હતા .એક સિક્યોરીટી પોલીસ ની નજર પડી એટલે તેણે સીટી વગાડી માજી ને રોકવા પ્રયત્ન કર્યો ,પણ માજી એ સાંભળ્યું નહી એટલે તે દોડી ને માજી ની પાસે ગયો અને કહ્યું, ‘માજી મેં  કેટલી સીટી  વગાડી તમે સાંભળી નહી ?ત્યારે માજી એ જવાબ આપ્યો , મારા રોયા , મારે આ ઉંમરે તારી સીટીઓ સાંભળવાની છે ?’

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: