સુંઠ

સુંઠ ,ઘી અને ગોળ ને મિક્સ કરી નાની લાડુડી વાળી રાખવી . શિયાળા માં રોજ સવારે એક લાડુડી ખાઈ ઉપર ૧ ગ્લાસ દુધ પીવાથી  શરીર પુષ્ટ થાય છે .

Leave a Reply