સોંદર્ય

સોંદર્ય જોનાર ની આંખ માં હોય છે .

Leave a Reply