હતું કેવું સંબંધો નું એ વળગણ

હતું  કેવું  સંબંધો  નું  એ વળગણ   યાદ  આવે  છે,

હતું  કેવું   સરળ  સીધું  એ  સગપણ   યાદ  આવે  છે ,

લઈને  ગોદ  માં  સાંજે  મને  માં   બેસતી  જ્યાં પર ,

એ  રસ્તા  ધૂળિયા ને  ઘર નું  આંગણ  યાદ   આવે  છે.

Leave a comment

%d bloggers like this: