હોળી તો આપણે બંને

 

હોળી તો આપણે બંને  રમીએ છીએ ,ફરક એટલો છે  કે

તમે રંગો થી ભીંજાઓ  છો ને  અમે  આંસુઓ થી.

 

 

 

Leave a comment

%d bloggers like this: