​પહેલું પહેલું મંગળિયું વરતાય રે 

​પહેલું પહેલું મંગળિયું વરતાય રે 

           પહેલે મંગળ  આધાર કાર્ડ  નાં દાન દેવાય રે

કેમેરા ની સાક્ષીએ ફોટા લેવાય  રે    y        

           ભાજપ પક્ષે આનંદ અતિ ઊભરાય રે
બીજું બીજું મંગળિયું વરતાય રે                

           બીજે  મંગળ પાન કાર્ડનાં  દાન દેવાય રે

બેંક  ખાતે  લેણ દેણ  ની  એન્ટ્રી  પડાય  રે               

           સૌને  હૈયે અતિ હરખ ન માય  રે
ત્રીજું ત્રીજું મંગળિયું વરતાય રે                

            ત્રીજે મંગળ મોટી નોટો બંધ  થાય રે     

પાનકાન ની  સાક્ષીએ   હેરા -ફેરી ક રાય રે           

            બન્ને પક્ષે આનંદ અતિ ઊભરાય રે
ચોથું ચોથું મંગળિયું વરતાય રે                 

             ચોથે મંગળ કાળા ધન ના  દરોડા પડાય  રે 

કર  ચોર  કેરી  બદનાંમી  બધે પ્રસારાય રે            

            શુભ દિન આજે શુકનનો કહેવાય રે

????????

Leave a Reply