આ તો નવુ વરસ છે!

જો ને કેવું સરસ છે! આ તો નવું વરસ છે. સંબંધો નો સથવારો ને લાગણી અરસ પરસ છે! આ તો નવું વરસ છે. જુઠું નકારી સાચું સ્વીકારીએ, જોખમ થયા જુનાં, આ જ તો નવું સાહસ છે! આ તો નવું વરસ છે. ભૂલી જઈને  ‘અંતર’ , રહીએ ‘અંતર’ માં  ચાલને ‘પ્રયાસ’, આવો એક નિખાલસ પ્રવાસ કરીએ  […]

%d bloggers like this: