વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ

હક્ક થી વાત થઈ શકતી હતી ત્યાં please આવી ગયું છે, અને આ શું ??? સાચા સબંધો માં પણ sorry હોય છે ??? ખબર જ નથી પડતી કે ફરજ માં thanks ક્યાંથી ???? માત્ર ને માત્ર બધા ને જેન્ટલમેન જ દેખાવું છે, અને અગ્રેજી માં જ માસ્ટર થાવું છે. પણ શું એના માટે માતૃભાષા નો […]

%d bloggers like this: