લઇ કદી સરનામું મંદિરનું હવે મારે ભટકવું નથી,*

*જગદીશ દેલઇ કદી સરનાસાઈ નું સુંદર કાવ્ય….* *લઇ કદી સરનામું મંદિરનું હવે મારે ભટકવું નથી,* *જાણીલો, પ્રસાદ સિવાય ત્યાં કઈ જ મળતું નથી.* *અમસ્તી થાય છે ભીડ પ્રભુ, તારા નામથી આ કતારમાં,* *થાય કસોટી તારી,* *એ પગથીયું કદી ચઢવું નથી.* *હશે મન સાફ, તો* *અંતરમાં બિરાજે છે તું આપોઆપ,* *દીધું છે…ને દેશે જ,* *ભલામણ જેવું […]

%d bloggers like this: